Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van deze webshop, onderdeel van DEVO B.V. te Sneek


Algemene Voorwaarden van DEVO, gevestigd te Sneek
Versie geldig vanaf 25-10-2008


Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'DEVO' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: DEVO BV te Sneek
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DEVO voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien DEVO voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DEVO erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door DEVO.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden DEVO eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door DEVO of een door DEVO verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 3 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn DEVO en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van DEVO gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 DEVO kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 DEVO garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan DEVO verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij DEVO bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van DEVO zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DEVO geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.


Artikel 5. Levertijd

5.1 De levertijd vangt aan direct nadat de koper een bestelling heeft geplaatst en DEVO alle benodigde gegevens heeft ontvangen.  DEVO streeft ernaar de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren, maar uiterlijk binnen 30 dagen.
5.2 Soms kan een bestelling door omstandigheden  niet binnen 30 dagen worden geleverd, bijvoorbeeld doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar. Wanneer het voor DEVO niet mogelijk is een bestelling (geheel) binnen 30 dagen te leveren, ontvangt de koper hierover in diezelfde periode bericht van DEVO. De koper heeft in dat geval na afloop van de 30 dagen na bestelling het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop DEVO geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij DEVO en/of toeleveranciers, storingen in het mobiel-Internet, internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
6.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DEVO de verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door DEVO niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4 Indien DEVO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 7. Privacy

7.1 DEVO respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door DEVO niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
7.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van DEVO kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen DEVO (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van DEVO. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. DEVO is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van DEVO, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. DEVO is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
7.3 DEVO verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor DEVO geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 8. KVK-registratie

8.1 DEVO is geregistreerd- en handelt met al haar winkel/webshop activiteiten onder KVK-nummer 01115030
DEVO's vestigingsadres is Grootzand 20, 8601 AW te Sneek.
DEVO is geregistreerd met BTW-nummer NL808476919B01
DEVO is bereikbaar via 0515-439871 of per mail op info@devosneek.nl of op openingstijden op het fysieke adres (dagelijks van 09:30 tot 18:00 uur m.u.v. maandagen (openingstijdstip 13:00, red.) en zaterdagen (sluitingstijdstip 17:00, red)).

Artikel 9. Retouren
Deze webshop is onderdeel van Devosneek.nl
Het vestigingsadres is Grootzand 20, 8601 AW Sneek
Het postadres is Grootzand 20, 8601 AW Sneek
Het Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 01115030
Het B.T.W.-nummer is NL.808.476.919.B01
Het telefoonnummer is 0515-439871
Het mailadres is info@devosneek.nl
 

9.1 Retourvoorwaarden niet gebruikte artikelen

Wanneer u een bestelling bij deze webshop geplaatst heeft, heeft u tot en met 15 dagen na ontvangst van de bestelling de mogelijkheid om de gehele bestelling
te retourneren of te ruilen.
Hiervoor geldt uiteraard wel dat de bestelling in originele staat moet verkeren.

De retourkosten worden niet vergoed, zie dit artikel van de consumentenbond

Als u gebruikt wenst te maken van deze service dient u ten alle tijden eerst contact op te nemen met onze klantenservice via info@devosneek.nl / 0515 43 98 71.
Dit zodat wij op de hoogte zijn van de aard van de retournering/omruiling.Het retouradres wijkt af van het postadres en ontvangt u in het telefoongesprek.
Uw retournering/omruiling zal pas in behandeling worden genomen wanneer wij uw (deels) geretourneerde bestelling in ons magazijn hebben ontvangen.

9.2 Retourvoorwaarden gebruikte artikelen

Artikelen die reeds gebruikt zijn en niet bevallen kunnen niet geretourneerd worden. Artikelen die gebruikt zijn, maar waar er productiefouten inzitten, kunnen wel geretourneerd worden na overleg.

Artikel 10. Contactinformatie
Deze webshop is onderdeel van Devosneek.nl
Het vestigingsadres is Grootzand 20, 8601 AW Sneek
Het postadres is Grootzand 20, 8601 AW Sneek
Het telefoonnummer is 0515-439871 (dagelijks van 09:30 tot 18:00 uur m.u.v. maandagen (openingstijdstip 13:00, red.) en zaterdagen (sluitingstijdstip 17:00, red)).
Het mailadres is info@devosneek.nl

Wij helpen u graag!

Wij helpen u graag!

Telefoon: 0515-412676
E-mail: info@devosneek.nl